Prezentare generala

Pe raza ocolului silvic există o mare alternanţă de tipuri de proprietăţi: păduri ale unităţilor teritorial adminitrative, păduri ale parohiilor, păduri proprietate privată , păduri proprietate persoane juridice si paduri ale formelor asociative
Pădurile se întind din etajul deluros de gorunete pâna în etajul montan al molidişurilor având o larga amplitudine ecologică.

Favorabilitarea condiţiilor staţionale sunt în general bune pentru speciile forestiere de bază - molid, fag, gorun care valorifică optim potenţialul staţional, productivitatea tipurilor naturale de pădure fiind în majoritatea lor mijlocie.

Din punct de vedere al tipurilor de sol sunt remarcate cele brune, iar solurile eumezobrazice sunt preponderente şi se găsesc în toate unităţile de producţie. Mai puţin reprezentate sunt solurile brun-luvice şi luvisorile albice în zona de deal precum şi solurile brune acide şi podzolurile în zona montană.

Tipurile de staţiuni identificate sunt răspândite discontinuu din etajul deluros de cvercinee până în subetajul presubalpin. Cele mai răspândite sunt cele de molidişuri; Montan de amestecuri , Deluros de gorunete .

 
Tipurile naturale de pădure cele mai raspândite sunt cele de molidiş , amestec normal de raşinoase şi fag cu flora de mull; Făget montan pe soluri schelete cu flora de mull; Gorunet de coastă cu graminee şi Luzula; Gorunet cu flora de mull.

 

Obiectivul Pricipal ;

Ingrijirea si conducerea arboretelor reprezinta interventia activa a silvicultorului pentru dirijarea unor procese ecologice naturale din arboret avand ca scop realizarea celei mai convenabile structuri pentru optimizarea, chiar maximalizarea, indeplinirii functiilor productive si ecoprotective de catre padure.

                                                                                               Echipa  OSP  Stejarii- Muscelului

 Obiectivele strategice ale activităţii Ocolului Silvic Stejarii Muscelului sunt: 

• asigurarea pazei şi integrităţii fondului forestier;
• valorificarea superioară a masei lemnoase;
• asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare prin lucrări specifice de protecţia pădurilor;
• executarea la timp şi în mod corespunzător a lucrărilor de întreţinere în arboretele tinere
• executarea lucrărilor de cultură şi refacerea pădurilor folosind materiale biologice valoroase, asigurând regenerarea pădurilor pe suprafeţele de pe care se recoltează masa lemnoasă;
• aplicarea corectă a tratamentelor în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;
• asigurarea stabilităţii şi creşterea capacităţii funcţionale a ecosistemelor forestiere;
• îmbunătăţirea accesibilităţii fondului forestier;
• valorificarea superioară a produselor pădurii, altele decât lemnul, în vederea creşterii producţiei silvice;
• ridicarea nivelului de trai al comunităţii, prin participarea la valorificarea potenţialului productiv silvo-pastoral.

Link-uri utile